پاداش قرائت سوره های قرآن2

 و چون در آن روز جان سپارد خداند او را به بهشت در آرد و سی هزار فرشته هنگام غسلش حضور یابند که همگان برای او آمرزش جویند و او را تا گورش ، با آمرزش خواهی برای او ، تشییع نمایند ؛ پس چون بر گورش در آید فرشتگان درون گورش خدا را عبادت کنند و پاداش عبادتشان از آن او باشد و به اندازه بلندای نگاهش گورش فراخ گردد و از فشار قبر در امان ماند و پیوسته از گورش تا پهنه آسمان نوری خیزد و افروزد تا آنگاه که خداوند او را از گورش در آورد ؛ پس چون او را از گورش در آورد فرشتگان خدا پیوسته همراهش باشند و بدرقه اش کنند و با او گفتگو نمایند و به رویش خنده زنند و او را به هر نیکی مژده دهند تا او را از پل صراط و میزان بگذرانند و او را در پیشگاه خدا در جایگاهی نهند که هیچ آفریده ای در پیشگاه خدا نزدیک تر از او به خدا نباشد جز فرشتگان تقرب یافته و پیامبران فرستاده شده ، و او همراه پیامبران در پیش روی خدا ایستد و با اندوهمندان اندوه نخوردو باغمگساران غم نخورد و با زاری کنندگان زاری نکند ، سپس پرودگار فرازمند او را فرماید : بنده من !‏شفاعت نما که من همه شفاعت های تو را می پذیرم و از من بخواه که هر چه خواهی می دهم ، پس او خواهد و به او داده شود و شفاعت کند و شفاعتش پذیرفته آید و چون دیگران حسابرسی شوند او حسابرسی نشود و با بازداشت شدگان بازداشت نگردد و با خوارشدگان خوار نشود و به خطا و کردار بدی که مرتکب شده گرفتار نیاید و نامه کردارش را گشوده شده به او دهند تا آنگاه که از پیشگاه خدا فرود آید و مردمان همگی گویند : « سبحان الله » ! این بنده حتی یک گناه هم ندارد ،‏ و او از همنشینان حضرت محمد ( ص ) خواهد شد .


امام باقر ( ع ) فرمود : هر که سوره یس را یکبار در طول عمرش تلاوت کند خداوند به تعداد همه آفریدگان در دنیا و همه آفریدگان در آخرت و آسمان به ازای هر یک او را دو هزار هزار ( میلیون ) پاداش و حسنه بنویسد و به همان تعداد از گناهانش پاک سازد و ناداری و بدهکاری و خانه خرابی و در ماندگی و دیوانگی و وسواس و بیماری آسیب رسان او را در نرسد و خداوند دشواری و هراس مرگ را از بکاهد و خود قبض روحش را به دست گیرد  از آنان باشد که خداوند فراخناکی در زندگی و شادمانی هنگام دیدارش با خدا ( مرگ ) و خشنودی به پاداش خداوند در سرای واپسین را برای آنان تضمین نموده است و خداوند فرازمند همه فرشتگان در آسمان ها و زمین را فرماید : بی گمان از فلانی خشنود شدم ؛ پس برای او آمرزش جویید .


بیست و هشتم : پاداش قرائت سوره صافات


امام صادق ( ع) فرمود : هر که سوره صافات را هر روز جمعه تلاوت کند همواره از هر آفتی نگاه داشته شود و هر بلایی در زندگی دنیا از او به دور ماند و به فراخناک ترین صورت روزی داده شود و خداوند او را دارایی و فرزند و بدنش گرفتار بدی شیطان رانده شده و شخص گردنکش نسازد و اگر در آن روز یا آن شب جان سپارد خداوند او را شهید برانگیزد و شهید میراند و او را همراه شهیدان در یک مقام به بهشت در آورد .


بیست و نهم: پاداش قرائت سوره ص


امام باقر ( ع ) فرمود : هر که سوره ص را در شب جمعه تلاوت کند به اندازه ای از نیکی دنیا و آخرت به او داده شود که به هیچ یک از مردمان جز پیامبر فرستاده شده و فرشته مقرب یافته داده نشود و خداوند او و هر کس از خاندانش را که او دوست می دارد به بهشت در آورد حتی خدمتکارش را که او را خدمت گزارده هر چند آن خدمتکار جزو خانواده او و یا از کسانی که اجازه شفاعتشان را داراست به شمار نیاید .


سی ام : پاداش قرائت سوره زمر


امام صادق ( ع ) فرمود : هر که سوره زمر را در حالی تلاوت کند که کلماتش را به آسانی بر زبان جاری سازد ، خداوند بدون دارایی و خویشان ، ارجمندی و بزرگمندی دنیا و آخرت را به او ارزانی می فرماید ؛‏آن زمان هر که او را ببیند بهت زند و ارجمندش شمارد و خداوند پیکرش را بر آتش دوزخ حرام سازد و هزار شهر برای او در بهشت بنا کند که در هر شهری هزار کاخ و در هر کاخی صد حوری باشد و همراه این پاداش ها او را دو چشمه جاری و دو چشمه جوشان و دو چشمه سر سبز و حوریانی پرده نشین و باغ هایی میوه دار دهد که هر میوه ای دو گونه باشد .


سی ویک : پاداش قرائت سوره مومن


امام باقر ( ع ) فرمود : هر که هر شب سوره حم مومن را تلاوت کند خداوند گناهان پیشین و پسین او را ببخشاید و پرهیزگاری را همدم او گرداند وسرای واپسین را برای او نیکوتر از دنیایش قرار دهد .     


سی ودو: پاداش قرائت سوره فصلت


امام صادق ( ع ) فرمود : هر که سوره حم سجده ( فصلت ) را تلاوت کند روز رستاخیز او را نوری باشد که تا بلندای نگاهش ( تا جایی که چشم می بیند ) نور افشانی کند و نیز شادمان باشد و در این دنیا به گونه ای ستوده و مورد غبطه دیگران زندگی کند .  


سی و سه : پاداش قرائت سوره شوری
امام صادق ( ع ) فرمود : هر که بر تلاوت سوره شوری مداومت و پایداری ورزد خداوند او را در روز رستاخیز در حالی برانگیزد که رخسارش مانند برف ( سپید ) یا مانند آفتاب ( فروزان ) باشد تا آنگاه که در پیشگاه خدای گرامی و بزرگ بایستد و خداوند او را فرماید ؛ بنده من ! بر تلاوت سوره شوری پایداری ورزیدی و از پاداش آن آگاهی نیافتی ؟ هان !‏ اگر در می یافتی که این سوره چیست و پاداشش چقدر است از تلاوتش دلخشته نمی شدی ولی به زودی تو را از پاداشش آگاه می شازم ؛ ( پس آنگاه خداوند می فرماید ) : او را به بهشت در آوردید . و او را در بهشت کاخی از یاقوت سرخ باشد که درها و ایوان ها و پله هایش نیز از یاقوت سرخ است ، بیرونش از درون و درونش از بیرون دیده می شود و برای او ( کنیزانی باکره از حوریان ) و هزار زن خدمتگزار و هزار پسر خدمتگزار پیوسته در آن کاخ باشند ؛ همان کسانی که خداوند گرامی و بزرگ آنان را در قرآن به وصف آورده است .
سی وچهار : پاداش قرائت سوره زخرف
امام باقر ( ع ) فرمود : هر که بر تلاوت سوره زخرف مداومت و پایداری ورزد خداوند او را در گورش از گزندگان و حشرات زمین و فشار قبر در امان دارد تا در پپیشگاه خدای گرامی و بزرگ ایستد ، سپس آن سوره آید تا به فرمان خدای فرازمند او را به بهشت در آورد .
سی و پنج : پاداش قرائت سوره دخان
امام باقر ( ع ) فرمود : هر که سوره دخان را در نماز های واجب و مستحب تلاوت کند خداوند او را در روز زستاخیز در زمره ی امان یافتگان برانگیزد و در زیر عرش خویش بر او سایه افکند و حسابرسی اش را آسان گیرد و نامه کردارش را به دست راستش دهد.
سی و شش: پاداش قرائت سوره جاثیه
امام صادق ( ع ) فرمود : هر که سوره جاثیه را تلاوت کند پاداشش آن باشد که هرگز آتش دوزخ را نبیند و بانگ فراز و فرود ( وحشتناک ) دوزخ را نشنود و او همراه حضرت محمد ( ص ) باشد .
سی و هفت : پاداش قرائت سوره احقاف
امام صادق ( ع ) فرمود : هر که هر شب یا هر جمعه سوره احقاف را تلاوت کند خداوند او را در زندگی این جهان به هراس در نیفکند و از وحشت روز رستاخیز نیز در امانش دارد - اگر خدا خواهد -      


سی وهشت : پاداش قرائت سوره هایی که با حم آغاز می شوند


امام صادق ( ع ) فرمود : سوره هایی که با « حم » آغاز می شوند گیاهان خوشبوی قرآنند ؛ پس چون آنها را تلاوت نمودی به سبب حفظ و تلاوت آنها خدا را بسیار ستایش نما و سپاس دار . به راستی ، بنده بر می خیزد و سوره های « حم » را تلاوت می کند ، پس از دهانش بوی نیکوتر از مشک ناب و عنبر بر می آید . همانا خدای گرامی و بزرگ بر تلاوتگر و خواننده آن و بر همسایگان و دوستان و آشنایان و همه خویشان و نزدیکان او رحم آورد و بی گمان در رستاخیز ، عرش و کرسی و فرشتگان تقرب یافته خداوند ، برای او آمرزش جویند .


سی و نه : پاداش قرائت سوره محمد ( ص )


امام صادق ( ع ) فرمود : هر که این سوره را تلاوت کند هرگز در تردید فرو نیفتد و هرگز شکی در دینش به او راه نیابد و هیچگاه خداوند او را گرفتار تهیدستی و هراس از زمامدار نگرداند و همواره از تردید و کفر به دور ماند و نگاه داشته شود تا آنگاه که جان سپارد ؛ پس چون جان سپارد خداوند هزار فرشته را در گور او گمارد که در گورش نماز بگزارند و پاداش نماز آنان نیز از آن اوست و فرشتگان او را بدرقه کنند تا در جایگاه امان یافتگان در پیشگاه خدای گرامی و بزرگ بایستد و در امان خدا و حضرت محمد ( ص ) باشد .


چهل : پاداش قرائت سوره فتح


امام صادق ( ع ) فرمود : با تلاوت این سوره دارایی ها و زنان و بردگان خویش را از نابودی بر کنار دارید ؛ زیرا اگر تلاوتگر آن سوره بر تلاوتش پایداری ورزد در رز رستاخیز ندا گری ( از سوی خدا ) ندا در دهد که همه آفریدگان بشنوند و گوید : تو از بندگان مخلص من هستی . او را به بندگان درستکارم ملحق نمایید و به بهشت پر نعمت در آورید و از باده سر به مهر که آمیخته به کافور است سیرابش سازید .


چهل و یک : پاداش قرائت سوره حجرات


امام صادق ( ع ) فرمود : هر که سوره حجرات را هر شب یا هر روز تلاوت کند از زیارتگران حضرت محمد ( ص ) باشد .


چهل و دو : ‏پاداش قرائت سوره ق


امام باقر ( ع ) فرمود : هر که در نماز های واجب و مستحب خویش بر تلاوت سوره « ق » پایداری و مداومت ورزد ، خداوند روزی اش را فراخ گرداند و نامه کردارش را به دست راستش دهد و حسابرسی اش را آسان گیرد .


چهل و سه : پاداش قرائت سوره ذاریات


امام صادق ( ع ) فرمود : هر که سوره ذاریات را در روز یا شب تلاوت کند خداوند امور زندگیش را نیکو گرداند و او را روزی ای فراخ دهد و گورش را به چراغی که تا روز رستاخیز فروزان است روشن سازد .


چهل و چهار : پاداش قرائت سوره طور


امام صادق ( ع ) و امام باقر ( ع ) فرمود : هر که سوره  طور را تلاوت کند خداوند نیکی دنیا و آخرت را برای او فراهم آورد .


چهل و پنج : پاداش قرائت سوره نجم


امام صادق ( ع ) فرمود : هر که بر تلاوت سوره نجم در هر روز یا هر شب مداومت ورزد در میان مردم به نیکی و آبرومندی زندگی کند و آمرزیده شود و در میان مردم محبوب باشد .


چهل و شش : پاداش قرائت سوره قمر


امام صادق ( ع ) فرمود : هر که این سوره را تلاوت کند خداوند او را بر شتری از شتران بهشت ، در گورش در آورد .


چهل و هفت : پاداش قرائت سوره الرحمن


امام صادق ( ع ) فرمود : تلاوت سوره « الرحمن » و پایداری بر تلاوتش را وانرهانید ؛ زیرا به راستی ، این سوره در دل های منافقان قرار نگیرد و پروردگار در روز رستاخیز این سوره را در نیکوترین چهره و خوشبوترین رایحه آورد تا در پیشگاه خدا در جایگاهی بایستد که هیچ کس نزدیک تر از او به خدا نباشد ، پس خداوند به آن سوره فرماید : چه کسی در دنیا بر تلاوت تو پایداری و مداومت ورزید ؟ و آن سوره پاسخ گوید : پروردگار ! فلانی و فلانی ؛ پس آنان رو سپید گردند و خداوند آنان را فرماید : هر آن کس را که دوست دارید شفاعت کنید ، پس آنان بی اندازه شفاعت کنند تا اینکه کسی باقی نماند که شفاعت نمایند ، پس خداوند آنان را فرماید : به بهشت در آئید و در هر جای آن که خواهید سکنی گزینید .


امام صادق ( ع ) فرمود : هر که سوره الرحمن را تلاوت کند و هر بار که آیه ( فبای الا ربکما تکذبان ) را تلاوت می کند بگوید : « لا بشی من آلائک رب اکذب » ، اگر شب هنگام ، تلاوتش کند و پس آنگاه جان سپارد شهید مرده است و چون در روز تلاوتش کند و سپس در گذرد شهید مرده است .


چهل و هشت : پاداش قرائت سوره واقعه


امام صادق ( ع ) فرمود : هر که سوره واقعه را هر شب جمعه تلاوت کند خداوند او را دوست بدارد و مهر و دوستی او را در دل همه مردم افکند و آن تلاوتگر هرگز در این دنیا به درماندگی و تهیدستی و ناداری و آفتی از آفت های دنیا گرفتار نیاید و از رفیقان و همنشینان امیر مومنان حضرت علی ( ع ) باشد و این سوره تنها از آن حضرت علی ( ع ) است و هیچ کس با او در این سوره شریک نیست .


امام صادق ( ع ) فرمود : هر که آرزومند بهشت و اوصاف آن است باید سوره واقعه را تلاوت کند و آن کس که دوست دارد خصوصیت و چگونگی آتش دوزخ را در یابد باید سوره لقمان را تلاوت کند .


امام باقر ( ع ) فرمود : هر که سوره واقعه را هر شب پیش از خواب تلاو ند خدای گرامی و بزرگ را در حالی دیدار کند که رخسارش چون ماه شب چهارده است .


چهل و نه : پاداش قرائت سوره حدید و مجادله


امام صادق ( ع ) فرمود : هر که بر تلاوت سوره حدید و مجادله در نماز واجب خویش مداومت ورزد خداوند هرگز او را به عذاب در نیفکند تا آنگاه که چشم از جهان فرو بندد و در جان و خاندانش هرگز بدی و ناخوشایندی نبیند و نیز اختلالی در بدنش نیاید .


پنجاه : پاداش قرائت سوره حشر


پیامبر خدا ( ص ) فرمود : هر که سوره حشر را تلاوت کند بهشت و دوزخ و عرش و کرسی  حجب و آسمان های هفتگانه و هوا و باد و پرنده و درخت و کوه و خورشید و ماه و فرشتگانی نمانند جز آنکه برای او درود بفرستند و آمرزش جویند و اگر در آن روز یا آن شب جان سپارد ، شهید به شمار آید .


پنجاه و یک : پاداش تلاوت سوره ممتحنه


امام سجاد ( ع ) فرمود : هر که سوره ممتحنه را در نماز های واجب و مستحب خویش تلاوت کند خداوند دلش را با ایمان بیازماید و دیده اش را روشنی بخشد و هرگز خودش و فرزندانش به تهیدستی و دیوانگی گرفتار نیایند .


پنجاه و دو : پادداش قرائت سوره صف


امام باقر ( ع ) فرمود : هر که سوره صف را تلاوت کند و در نماز های واجب واجب و مستحب خویش بر تلاوتش مداومت ورزد خداوند او را همرا فرشتگان و پیامبران فرستاده شده خود در یک صف نهد _ اگر خدا خواهد _


پنجاه و سه : پاداش قرائت سوره جمعه، منافقین و اعلی


امام صادق ( ع ) فرمود : از کارهای واجبی که بر عهده شیعه باورمند ماست این است که هنگام شب جمعه سوره جمعه و سوره الاعلی را تلاوت کند و در نماز ظهر جمعه ، سوره جمعه و منافقین را تلاوت نماید ؛‏ پس چون چنین کند گویا که کرداری مانند کردار پیامبر خدا ( ص ) را گزارده است  مزد و پاداشش بر خداوند ، بهشت باشد .


 

/ 0 نظر / 20 بازدید