عشق خداوند به بندگانش بر طبق آیات قرآن

 

همانطور که در دو آیه بالا به آن اشاره شده است, قدم اول برای دریافت عشق خداوند, دنبال کردن مسیری است که پیامبرانش به ما نشان داده اند. این زیباترین تصویری است که می توان از عشق دو طرفه خالق و مخلوق ترسیم کرد. اگر خداوند را دوست دارید, قرآن شما را راهنمایی می کند تا خود را آماده دریافت عشق خداوند بکنید. ولی در عین حال به این موضوع نیز اشاره شده است که اگر از راه راستی که پیامبران نشان داده اند پیروی نکنید, مشمول عشق خداوند نخواهید شد.ش

این موضوع, احتیاج به توضیحات بیشتری دارد تا منظور قرآن از راه درست و خصایل انسانهای خوب آشکار شود. شاید بتوان گفت که بارزترین مشخصه انسانهای خوب که در پنج آیه (۲:۱۹۵۳:۱۳۴,۳:۱۴۸۵:۱۳ و ۵:۹۳) از آیات قرآن به آن اشاره شده است,نیکوکاری نسبت به بقیه انسانهاست. نیکوکاری می تواند کمک به انسانهای فقیر, حمایت از یتیمان و یا حتی احترام به پدر و مادر باشد.ش

علاوه بر این, بر طبق قرآن, انسانهایی که خداوند دوستشان دارد انسانهایی هستند که:ش

از خود در برابر گناه محافظت می کنند (۳:۷۶۹:۴۹:۷)ش
منصفانه قضاوت می کنند (۵:۴۲۴۹:۹۶۰:۸)ش
در راه خدا تلاش و مجاهده می کنند (۶۱:۴)ش
خود را برای خداوند خالص می کنند (۲:۲۲۲۹:۱۰۸)ش
از کارهای بد توبه می کنند (۲:۲۲۲)ش
به خداوند توکل می کنند (۳:۱۵۹)ش
و در برابرمشکلات صبور هستند (۳:۱۴۶ش

از سویی دیگر, خداوند فردی را دوست ندارد که:ش

به او معتقد نباشد (۳:۳۲۳۰:۴۵)ش
متکبر باشد (۱۶:۲۳۴:۳۶۳۱:۱۸۵۷:۲۳)ش
به دیگران بدی کند (۳:۵۷۳:۱۴۰۴۲:۴۰)ش
ناسپاس باشد (۲:۲۷۶۲۲:۳۸)ش
تجاوزکار باشد (۲:۱۹۰۵:۸۷۷:۵۵)ش
اسرافکار باشد (۶:۱۴۱۷:۳۱)ش
دیگران را گمراه کند (۲:۲۰۵۵:۶۴۲۸:۷۷)ش
عهد و پیمانش را بشکند (۸:۵۸۴:۱۰۷)ش
وبه داشتن مال و ثروت شادی کند (۲۸:۷۶)ش


 

/ 0 نظر / 42 بازدید